ORIGO - Biuro poszukiwań genealogicznych

Formalności:

Zanim przystąpią Państwo do złożenia zamówienia, zapraszam do zapoznania się z poniższymi informacjami

Złożenie zamówienia

 1. Zleceniodawca przedstawia dane, którymi dysponuje oraz informacje które chciałby uzyskać, ze wskazaniem na parafię lub rejon, a także podając zakres czasowy.
 2. W terminie do pięciu dni udzielam informacji o możliwości podjęcia się zlecenia. Dotyczy to głównie zlokalizowania źródeł i ich dostępności. Podaję również termin otrzymania wyników kwerendy.
 3. W przypadku większego zlecenia lub kwerendy wymagającej wyjazdów do innych archiwów, sugeruję podzielenie go na kilka etapów, z rozliczeniem kosztów po zakończeniu każdego z nich. Przedstawiam też wstępny kosztorys i harmonogram działań, który jest bezpłatny.
 4. Na koszty kwerendy składają się: czas poświęcony na kwerendę oraz opracowanie wyników. W przypadku większych zleceń będą to koszty dojazdu, noclegów, opłat w archiwach, opłat za kopie dokumentów, kosztów związanych z ich tłumaczeniami.
 5. Jeżeli po otrzymaniu powyższych informacji Zleceniodawca zdecyduje się na współpracę, przesyła potwierdzenie zamówienia wraz z dowodem wpłaty zaliczki. W przypadku kwerend wymagających wyjazdów, przesyła dodatkowo pełnomocnictwo na firmę ORIGO do reprezentowania Zleceniodawcy w pozyskiwaniu informacji o rodzinie.

Regulamin

 1. Z dniem 1 listopada 2015 roku Biuro Usług Genealogicznych ORIGO przejmuje zlecenia na poszukiwania genealogiczne zarówno dla celów prywatnych, spadkowych i naukowych od Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
 2. Zlecenia są wykonywane nie tylko na zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ale i na zasobach innych archiwów kościelnych i państwowych.
 3. Kwerendy wykonywane są w oparciu o księgi metrykalne oraz inne dokumenty, wskazane przez Zleceniodawcę.
 4. Zlecenia są przyjmowane w formie elektronicznej (office@origo-gen.pl), lub pocztą tradycyjną (na adres Biura Usług Genealogicznych ORIGO)
 5. Zleceniodawca jest zawiadamiany o przyjęciu zlecenia w ciągu pięciu dni drogą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości telefonicznie.
 6. Po przyjęciu zlecenia należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 50 zł na konto Biura Usług Genealogicznych ORIGO.
 7. Złożenie zamówienia i dokonanie wpłaty równoznaczne jest z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
 8. Zleceniodawca może określić liczbę godzin przeznaczonych na poszukiwania.
 9. Firma ORIGO nie wykonuje skanów ani zdjęć z archiwaliów znajdujących się w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. W przypadku innych archiwów będzie to możliwe, o ile nie będzie sprzeczne z obowiązującymi regulaminami tychże archiwów.
 10. Firma ORIGO nie wystawia odpisów (metryk) hobbystycznych ani do celów spadkowych, które pozostają w gestii Archiwum Archidiecezjalnego.
 11. Wyniki dostarczane są klientowi w formie tabeli, jako nieuwierzytelniony wypis z ksiąg metrykalnych w oryginalnym języku, tj. w takim, w jakim zostały sporządzone, w tym również z błędami jakie zawierają (o ile takie są w księdze).
 12. Wraz z wynikami kwerendy podana jest ostateczna kwota do zapłaty, pomniejszona o koszt wpłaconej wcześniej zaliczki. Termin do zapłaty wynosi 7 dni.
 13. Klient otrzymuje wyniki drogą elektroniczną lub tradycyjną przesyłką pocztową (jako list polecony). Wybór sposobu otrzymania wyników należy do Zleceniodawcy po opłaceniu pozostałych kosztów kwerendy.
 14. Wyniki wysyłane pocztą tradycyjną obarczone będą kosztami korespondencji.
 15. Firma ORIGO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy mogące wystąpić przy transmisji elektronicznej, jak również za działania firm zajmujących się świadczeniem przesyłek pocztowych.
 16. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 miesięcy. W przypadku wydłużenia terminu klient zostanie o tym powiadomiony droga elektroniczną lub telefonicznie.

W przypadku zadeklarowania uzyskania metryki do celów genealogicznych lub spadkowych, na podstawie wyników sporządzonej przeze mnie kwerendy, proszę o poinformowanie o tym w zleceniu, co zapobiegnie podwójnemu czekaniu: osobno na wyniki kwerendy, a osobno na metryki.

W przypadku kwerend wymagających wyjazdu czy korzystania z zasobów innych archiwów, bądź bibliotek, każdorazowo na podstawie otrzymanych danych, przedstawiam przybliżony harmonogram działań oraz orientacyjny kosztorys. Na koszt zlecenia składają się wówczas nie tylko koszty związane z poszukiwaniami i opracowaniem wyników, ale koszty dojazdu, noclegu, uzyskania kopii dokumentów, tłumaczeń, etc.

W przypadku dużych zleceń, sugeruję rozłożenie ich w czasie i podzielenie na etapy, z rozliczeniem kosztów po zakończeniu każdego z nich. Jest to wygodne dla klienta rozwiązanie, dostoswane do jego możliwości finansowych. Maksymalny czas realizacji takiego zlecenia wynosi 12 miesięcy.