ORIGO - Biuro poszukiwań genealogicznych

Formalności:

Zanim przystąpią Państwo do złożenia zamówienia, zapraszam do zapoznania się z poniższymi informacjami

Warto wiedzieć

Kwerendy genealogiczne są zajęciem czasochłonnym, wymagającym wielu lat codziennej praktyki, a także wiedzy historycznej z uwzględnieniem historii regionalnej, uwarunkowań społecznych, prawa zwyczajowego i specyfiki danej parafii. To także umiejętność odczytu, analizy dokumentów i żmudnego wyciągania wniosków. Dlatego warto uświadomić sobie, że kwerenda na ogół nie polega na prostym - jak ze skorowidza - odszukaniu konkretnej osoby czy rodziny, zaś archiwum nie jest zbiorem teczek osobowych naszych przodków. Kwerenda to przeszukanie ksiąg zmierzające do odnalezienia poszukiwanej osoby, a klient płaci nie za każdego odszukanego przodka, lecz za czas spędzony nad księgami przez kwerendystę.

Nie zawsze bowiem da się zagubionego przodka odnaleźć. W szeroko rozumianej Wielkopolsce wynika to z kilku czynników: zmian nazwisk, braku nazwisk chłopskich w XVIII-wiecznych zapisach, częstej migracji i stosunkowo niewielkiego przywiązania do ziemi, a także z bardzo skąpych informacji zawartych w księgach metrykalnych, jak np. brak rodziców w aktach małżeństw. Osobnym problemem pozostają luki w księgach metrykalnych lub brak ksiąg spowodowany w przeszłości głównie pożarami.

Nie znaczy to, że należy zaniechać poszukiwań. Nawet wynik negatywny jest jakimś wynikiem – wyklucza daną parafię z kręgu dalszych poszukiwań. Zawsze warto próbować szukać choćby po to, by mieć poczucie, że zrobiło się wiele, by zagubionego przodka odnaleźć.

Złożenie zamówienia

Zleceniodawca (klient) przedstawia wiadomości, którymi dysponuje, wraz z dokumentami, które posiada oraz informacje które chciałby uzyskać, ze wskazaniem na parafię którą należy przeszukać, wraz z zakresem czasowym i rodzajem ksiąg metrykalnych.

W terminie do pięciu dni udzielam informacji o możliwości podjęcia zlecenia. Dotyczy to ustalenia miejsca przechowywania źródeł i sprawdzenia ich dostępności.

W przypadku większego zlecenia lub kwerendy wymagającej wyjazdów do innych archiwów, sugeruję podzielenie go na kilka etapów, z rozliczeniem kosztów po zakończeniu każdego z nich. Przedstawiam wówczas wstępny kosztorys i harmonogram działań, który jest bezpłatny.

Na koszty poszukiwań składają się: czas poświęcony na kwerendę oraz opracowanie wyników (komentarz oraz wskazówki do dalszych poszukiwań). W przypadku większych zleceń będą to koszty dojazdu, noclegów, opłaty w archiwach, opłaty za kopie dokumentów, koszty związane z ich tłumaczeniami.

Jeżeli po otrzymaniu powyższych informacji Zleceniodawca zdecyduje się na współpracę, przesyła potwierdzenie zamówienia. W przypadku kwerend wymagających wyjazdów, przesyła dodatkowo pełnomocnictwo na firmę „ORIGO” do reprezentowania Zleceniodawcy w pozyskiwaniu informacji o rodzinie.

Regulamin

 1. Z dniem 1 listopada 2015 roku Biuro Usług Genealogicznych „ORIGO” (dalej w skrócie: firma „ORIGO”) przejęło zlecenia na poszukiwania genealogiczne (dalej w skrócie: kwerendy) dla celów prywatnych, spadkowych i własnościowych od Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
 2. Kwerendy są wykonywane na zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu oraz Archiwum Państwowego w Poznaniu, a także innych wielkopolskich archiwów kościelnych i państwowych, o ile Zleceniodawca wyrazi zgodę na wyjazd. Jest to związane z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Zleceniodawcę, o których zostaje powiadomiony przed wyjazdem.
 3. Kwerendy wykonywane są głównie na księgach metrykalnych oraz na innych dokumentach, wskazanych przez Zleceniodawcę.
 4. Z uwagi na regulamin i wewnętrzne przepisy obowiązujące tak pracowników, jak i współpracowników, firma „ORIGO” nie wykonuje skanów ani zdjęć z archiwaliów znajdujących się w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. W przypadku innych archiwów będzie to możliwe, o ile nie będzie sprzeczne z obowiązującymi regulaminami tychże archiwów. Jeżeli pozyskanie skanu będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami, Zleceniodawca zostanie o tym wcześniej powiadomiony.
 5. Zlecenia są przyjmowane tylko w formie elektronicznej (office@origo-gen.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres Biura Usług Genealogicznych „ORIGO”).
 6. Zleceniodawca jest zawiadamiany o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zlecenia w ciągu pięciu dni. Odmowa może wynikać z braku dostępu do źródeł, braku źródeł czy zbyt ogólnych danych uniemożliwiających podjęcie kwerendy.
 7. Czas kwerendy zależny jest od liczby oczekujących i może ulec zmianie. Zlecenia przyjmowane są według kolejności nadesłania. Pierwszeństwo przed kwerendami hobbystycznymi mają sądy, urzędy i kancelarie prawne.
 8. W przypadku większych zleceń, kwerendę można podzielić na etapy i określić liczbę godzin przeznaczonych na każdy z nich, z rozliczeniem kosztów po zakończeniu każdego etapu. Maksymalny czas realizacji takiego zlecenia powinien wynieść ok. 12 miesięcy.
 9. Po zakończeniu poszukiwań Zleceniodawca jest powiadamiany elektronicznie o zakończonej kwerendzie, tj. o czasie jej trwania i o kosztach. Po dokonaniu wpłaty na konto, wyniki wysyłane są elektronicznie, w pliku pdf.
 10. Wyniki dostarczane są Zleceniodawcy w formie tabeli, jako nieuwierzytelniony wypis z ksiąg metrykalnych w oryginalnym języku, tj. w takim, w jakim zostały sporządzone, w tym również z błędami jakie zawierają (o ile takie są w księdze), wraz z podaniem sygnatury, strony i numeru aktu (o ile strony są spaginowane, a wpisy numerowane). Wyszczególnione są także sprawdzone parafie, rodzaje ksiąg i zakresy lat.
 11. O ile jest taka możliwość, dołączane są skany dokumentów, głównie pochodzące z zasobów archiwów państwowych. Nie są one płatne, chyba, że ich pozyskanie wiązało się z dodatkowymi kosztami.
 12. Klient otrzymuje wyniki drogą elektroniczną lub tradycyjną przesyłką pocztową (jako list polecony). Wybór sposobu otrzymania wyników należy do Zleceniodawcy po opłaceniu kosztów kwerendy oraz kosztów listu poleconego (wg aktualnego cennika Poczty Polskiej).
 13. Firma „ORIGO” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy mogące wystąpić przy transmisji elektronicznej, jak również za działania firm zajmujących się świadczeniem przesyłek pocztowych.
 14. Na życzenie Zleceniodawcy do wyników kwerendy może zostać dołączona faktura, po uprzednim podaniu danych, niezbędnych do jej wystawienia.
 15. Czas realizacji zamówienia wynosi do ok. 3 miesięcy ale może ulec zmianie. W przypadku wydłużenia terminu klient zostanie o tym powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 16. Firma „ORIGO” nie wystawia odpisów (metryk) hobbystycznych ani odpisów do celów spadkowych, które pozostają w gestii Archiwum Archidiecezjalnego.
 17. W przypadku zadeklarowania uzyskania metryki hobbystycznej lub do celów spadkowych, na podstawie wyników sporządzonej przez firmę „ORIGO” kwerendy, należy przy składaniu zamówienia do Archiwum podać sygnaturę, stronę i numer aktu, co znacznie przyspieszy czas oczekiwania na dokumenty.
 18. W przypadku kwerend wymagających wyjazdu, każdorazowo na podstawie otrzymanych danych, zostanie przedstawiony Zleceniodawcy przybliżony harmonogram działań oraz orientacyjny kosztorys. Na koszt zlecenia składają się wówczas koszty kwerendy, dojazdu, noclegu, ewentualnego uzyskania kopii dokumentów, tłumaczeń, etc.
 19. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu oraz adresu e-mail, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest: (Biuro Usług Genealogicznych „ORIGO” Joanna Lubierska-Lewandowska, 60–185 Skórzewo k. Poznania, ul. Wakacyjna 18).

Zostałem/am poinformowany/a, że: